Προτεινόμενες Μεταπτυχιακές Διατριβές 2017 - 2018

  1. Σύγκριση μεθόδων γεωστατιστικής και μηχανικής μάθησης στην ανάλυση χρονοσειρών σχετικών με περιβαλλοντικά και ενεργειακά προβλήματα
  2. Ανάπτυξη κώδικα σε περιβάλλον R για την υλοποίηση της στοχαστικής μεθόδου τοπικών αλληλεπιδράσεων
  3. Εφαρμογές μεθόδων μηχανικής μάθησης σε θέματα εκτίμησης ορυκτών πόρων με χωρική διασπορά
  4. Ανάπτυξη κώδικα σε  περιβάλλον R για την προσομοίωση Σπαρτιάτικων τυχαίων πεδίων
  5. Γεωστατιστική ανάλυση χωροχρονικών πεδίων περιβαλλοντικής ρύπανσης
  6. Διερεύνηση νέων μοντέλων συναρτήσεων πιθανότητας για την εφαρμογή τους στην κατανομή της μηχανικής αντοχής ψαθυρών υλικών
  7. Ανάπτυξη πακέτου κλασικού γεωστατιστικού λογισμικού για εκπαιδευτικούς σκοπούς σε MATLAB