Αρχή

Καλώς Ήλθατε

Εκπαιδευτικοί Στόχοι Εργαστηρίου Γεωστατιστικής (Στοχαστικές Διαδικασίες και Μηχανική Μάθηση για Ανάλυση Δεδομένων)

  1. Ανάπτυξη ικανοτήτων για την κατανόηση των βασικών εννοιών της Θεωρίας Πιθανοτήτων και της Στατιστικής από τους φοιτητές
  2. Ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης στατιστικών μεθόδων με την βοήθεια υπολογιστικών εργαλείων και επιστημονικού προγραμματισμού (Matlab, R, Python)
  3. Εφαρμογή στατιστικών, γεωστατιστικών μεθόδων και μεθόδων χρονοσειρών σε πρακτικά προβλήματα (κλιματικές χρονοσειρές, χρονοσειρές ενέργειας, εγκεφαλικά σήματα, δεδομένα τηλεπισκόπησης και από δίκτυα αισθητήρων)

Ερευνητικοί Στόχοι Εργαστηρίου Γεωστατιστικής  (Στοχαστικές Διαδικασίες και Μηχανική Μάθηση για Ανάλυση Δεδομένων)

  1. Ανάπτυξη καινοτόμων, διεθνώς ανταγωνιστικών Γεωστατιστικών μεθόδων
  2. Εφαρμογή καινοτόμων και κλασικών γεωστατιστικών μεθόδων σε θέματα που αφορούν στο περιβάλλον και την εκμετάλλευση ορυκτών πόρων
  3. Διεπιστημονική έρευνα και εισαγωγή γεωστατιστικών εργαλείων σε άλλα πεδία (π.χ., σεισμολογία, ιδιότητες πορωδών μέσων)
  4. Συνεργασία με άλλα Εργαστήρια και Ερευνητικές Μονάδες του Ιδρύματος

Τελευταία Νέα

Επιστημονική Ημερίδα Προγράμματος Αριστεία, Σεπτέμβριος 2015
Νέος ιστότοπος για το εργαστήριο