Προτεινόμενες Διδακτορικές Διατριβές 2017 - 2018

  1. Ανάπτυξη δομοστραφών τυχαίων πεδίων βασισμένων σε Σπαρτιάτικα τυχαία πεδία για υπολογιστική προσομοίωση δυαδικών χωρικών πεδίων και γεωλογικών δομών
  2. Ανάπτυξη μεθόδων δεσμευμένης προσομοίωσης ανισοτροπικών κατανομών βασισμένη στη θεωρία των τυχαίων πεδίων με τοπικές αλληλεπιδράσεις - εφαρμογές στην προσομοίωση ιδιοτήτων ταμιευτήρων υδρογοναναθράκων και περιβαλλοντικών κατανομών
  3. Ανάπτυξη υπολογιστικών μεθόδων βασισμένων σε τοπικές αλληλεπιδράσεις και συναρτήσεις πυρήνες για την εκτίμηση και προσομοίωση μη Γκαουσσιανών (π.χ., δυαδικών) τυχαίων πεδίων – Εφαρμογές σε εκτίμηση αποθεμάτων ορυκτών πόρων
  4. Ανάπτυξη στοχαστικού μοντέλου μονοφασικής ροής ασυμπίεστου ρευστού σε κορεσμένο πορώδες μέσο χρησιμοποιώντας Σπαρτιάτικα τυχαία πεδία
  5. Εφαρμογές των στοχαστικών μοντέλων τοπικών αλληλεπιδράσεων και της θεωρίας γράφων στην ανάλυση «μεγάλων δεδομένων» (big data)
  6. Διερεύνηση και επίλυση (αριθμητική) στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων με σεισμολογικές εφαρμογές
  7. Επέκταση του μοντέλου τοπικών αλληλεπιδράσεων σε χωρικά δεδομένα στην επιφάνεια της σφαίρας και εφαρμογές σε γεωδεδομένα