Έρευνα

Ερευνητικές Κατευθύνσεις

  1. Ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων για χωροχρονικά δεδομένα (Σπαρτιάτικα τυχαία πεδία, εκτίμηση ανισοτροπίας, υπολογιστικά ταχείες μέθοδοι χωρικής παρεμβολής και προσομοίωση)
  2. Ανανακατασκευή χωρικών δεδομένων σε δορυφορικές εικόνες, δεσμευμένη προσομοίωση χωροχρονικών εικόνων βάσει μερικής πληροφορίας.
  3. Εφαρμογές κινητικής θεωρίας (στατιστική φυσική) σε προβλήματα διάχυσης και πυροσυσσωμάτωσης
  4. Ανάπτυξη μεθοδολογίας Γκαουσσιανών ανελίξεων για μεγάλα δεδομένα βάσει στατιστικής θεωρίας πεδίων
  5. Ανάλυση πολύπλοκων βιοιατρικών σημάτων (εγκεφαλογραφήματα, χρονοσειρές fMRI)   
  6. Εφαρμογές ανάλυσης χρονοσειρών (κλιματικές και υδρολογικές χρονοσειρές, κατανομή χρόνων αναμονής σεισμικών ακολουθιών)