Έρευνα

Ερευνητικές Κατευθύνσεις

  1. Ανάπτυξη καινοτόμων γεωστατιστικών μεθόδων (Σπαρτιάτικα τυχαία πεδία, εκτίμηση ανισοτροπίας, υπολογιστικά ταχείες μέθοδοι χωρικής παρεμβολής)
  2. Γεωστατιστικές εφαρμογές (εκτίμηση λιγνιτικών αποθεμάτων, περιβαλλοντική χαρτογράφηση, γεωστατιστική ανάλυση στάθμης υδροφόρου ορίζοντα, ανανακατασκευή χωρικών δεδομένων σε δορυφορικές εικόνες)
  3. Ανάπτυξη θεωρητικών και υπολογιστικών κινητικών μοντέλων πυροσυσσωμάτωσης  (ενσωμάτωση ανομοιογένειας μεγέθους κόκκων στις κινητικές εξισώσεις)
  4. Ενεργές παράμετροι σε πορώδη υλικά με ανομοιογενή δομή: (υδραυλική αγωγιμότητα γεωλογικών μέσων, ελαστικό μέτρο κεραμεικών υλικών
  5. Ανάλυση πολύπλοκων σημάτων (εξαγωγή ασθενούς σήματος από θορυβώδεις χρονοσειρές GPS)   
  6. Εφαρμογές γεωστατιστικής ανάλυσης στη στατιστική σεισμολογία (συσχετίσεις χωρικής κατανομής δραστηριότητας ρηγμάτων, κατανομή χρόνων αναμονής σεισμικών ακολουθιών)